Madura Salt Caramel Rp.35k, Papua Vanila Rp.35k, Lychee Basil Ice Tea @Rp.27,5k